A-Dao GIF Convert for Google Chrome

A-Dao GIF Convert

扩展程序 : A-Dao GIF Convert for Google Chrome
版本 : 1.4.6
提供方 : https://mfweb.top

添加至Google Chrome

概述

A-Dao GIF Convert for Google ChromeA岛GIF图片自动换成原图,防止闪烁A岛GIF图片转换,将压缩是缩略图转成未压缩的图片,防止缩略图闪烁。
新增CDN替换,当CDN被墙时可临时替换。

Leave a Reply

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注